Click photo for 1968 view
View of Kaikorai School taken around 1923 - photograph courtesy of Kaikorai School in 2006.
Photograph (K125) - Click photo for 1968 view.